Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Professionsbachelor

Fysioterapeut

Bliv fysioterapeut

Gør et liv med bevægelse muligt
01

Bliv fysioterapeut

Vores knogler, led, muskler og nervesystem sørger for, at vi kan bevæge os. De er grundstrukturer i vores krop, som vi bruger hver eneste dag. Ung eller gammel, elitesportsudøver, handicappet, fabriks- eller kontorarbejder. Vi har alle brug for en krop, der kan følge med til den daglige bevægelse. Både når vi sidder foran computerskærmen på arbejdet, når vi spiller fodbold om eftermiddagen, og når vi leger med vores børn på stuegulvet. Det giver os mulighed for at leve det liv, vi gerne vil.

På fysioterapeutuddannelsen lærer du, hvordan kroppen fungerer, og hvordan den reagerer på alt det, den gennem livet bliver udsat for. Med din grundige viden kan du diagnosticere patienterne og finde mulige årsager til deres bevægeindskrænkning. Det gør dig i stand til også at hjælpe dem med at genvinde bevægelsen. Du lærer også om fysioterapiens psykologiske element, og det ruster dig til at kunne hjælpe, når patienten føler sig udfordret og syg. Som fysioterapeut har du en tæt fysisk kontakt med patienter i alle aldre og fra alle samfundslag – det skal du have lyst til, men på studiet lærer du også, hvordan du bedst håndterer det.

Fakta om fysioterapeutuddannelsen

Professionsbachelor i fysioterapi

 • Type : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Esbjerg og Haderslev
 • Varighed : 3,5 år
 • Pladser pr. årgang : 103 i Esbjerg. 37 i Haderslev
 • Praktik : 28 uger i alt
 • Adgangskrav : Gymnasial eksamen eller social- og sundhedsassistentuddannelse samt specifikke adgangskrav

En uddannelse, hvor teori og praksis smelter sammen

På UC SYD’s fysioterapeutuddannelse arbejder vi tæt sammen med hele praksisfeltet. Du vil opleve en stor vekslen mellem teoretisk undervisning og praktisk fysioterapeutisk arbejde. Vi bruger vores kroppe i undervisningen til at forstå teorien, vi tager undervisningen ud i virkeligheden, og vi inviterer folk fra praksis ind i undervisningen. Som studerende vil du hurtigt få mulighed for at bidrage med relevant fysioterapeutisk udviklingsarbejde eks. ved at deltage i forskningsprojekter eller igangsætte dine egne projekter.

Du har også rig mulighed for at tage dele af din uddannelse i udlandet. Også her har vi stærke samarbejdspartnere. Hvert år sender vi over 100 fysioterapeutstuderende afsted. Og glem ikke vores 14 dages studietur.

Foto af fysioterapeutstuderende
02

Adgangskrav & optagelse

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen har studiestart i uge 36 i Esbjerg og Haderslev og i uge 5 i Esbjerg.

Optag

Fysioterapeutuddannelsen optager 50 procent i kvote 1 og 50 procent i kvote 2.

Adgangskrav på uddannelsen 

For at kunne søge ind, skal du opfylde adgangskravene på uddannelsen. 

Kvote 1: Adgangskrav på fysioterapeutuddannelsen

For at søge optagelse på fysioterapeutuddannelsen gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)

Fra optagelsen 2020 skal du have bestået engelsk B og matematik B eller fysik B eller kemi B eller biologi B.

Kvote 2: Adgangskrav på fysioterapeutuddannelsen

For at søge optagelse på fysioterapeutuddannelsen gennem kvote 2 skal du have en af følgende eksamener:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX. Hvis du søger ind i 2020 skal du have bestået engelsk B og matematik B eller fysik B eller kemi B eller biologi B.

eller

Social- og sundhedsuddannelsen med engelsk C og enten fysik C eller kemi C eller biologi C. (Gældende til og med optagelsen 2019).

eller 

Social- og sundhedsuddannelsen med engelsk B og matematik B eller fysik B eller kemi B eller biologi B. (Gældende fra optagelse 2020).

eller

Godkendt udenlandsk eksamen.

eller

Kvalifikationer der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

 

De specifikke adgangskrav skal være beståede.

Kvote 1

Kvote 1: Det skal du vide

Du kan søge om optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

Ansøgningsfrist kvote 1: 5. juli kl. 12.00

I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din adgangskvotient ved at tage hf-enkeltfag.

Adgangskvotienten kan variere fra år til år. Den afhænger af, hvor mange ansøgere og studiepladser, der er det pågældende år.

Hvis du er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok til at komme ind via kvote 1, kan du vælge at søge om optagelse via kvote 2 i stedet for. Søger du gennem kvote 2 med en gymnasial eksamen, vil din ansøgning automatisk blive vurderet både i kvote 1 og kvote 2.

Har du en International Baccalaureate (IB) – uanset om den er taget i Danmark eller i udlandet eller en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes, skal du søge gennem kvote 2. 

Søg via optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00

Kvote 2

Kvote 2: Det skal du vide

Ansøgningsfrist kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Kvote 2 er for dig, der:

 • har en adgangsgivende gymnasial uddannelse, men er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at nå årets adgangskvotient. 
 • har en udenlandsk eksamen, hf-enkeltfag eller en anden adgangsgivende eksamen.
 • ikke opfylder uddannelsens adgangskrav men har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med de formelle krav. I den situation skal du søge om en individuel kompetencevurdering.

Søg via optagelse.dk senest 15. marts kl. 12.00

Kvote 2: Vurderingskriterier på fysioterapeutuddannelsen

Vi vurderer dig på disse kriterier i kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer og erfaringer. Vi medtager maksimalt 12 måneders aktiviteter samlet set. 

Vi tager udgangspunkt i følgende udvælgelseskriterier:

 • Erhvervsarbejde (min. 20 timer pr. uge i mindst fire sammenhængende måneder)
 • Udlandsophold (min. fire sammenhængende måneder)
 • Højskoleophold (min. fire sammenhængende måneder)
 • Studierelevante aktiviteter
 • Motiveret ansøgning
 • Eventuel optagelsessamtale 

Husk at vedlægge en motiveret ansøgning.

Optagelsessamtaler
Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev vil gerne sikre sig, at det er de mest motiverede studerende, der optages. Derfor vil du kunne blive indkaldt til en optagelsessamtale med henblik på uddybning af din motiverede ansøgning. Det vil kunne ske i perioden medio maj til medio juni med henblik på:

 • Uddybning af dine overvejelser i forhold til opfyldelse af studiets deltagelsespligt.
 • En samtale omkring dine tidligere erfaringer med skole og uddannelse.
 • En samtale om dine forventninger til dit kommende arbejde med syge og ressourcesvage mennesker.

Du har ikke pligt til at deltage i optagelsessamtalen. Hvis du ikke ønsker at deltage, vil din ansøgning blive bedømt alene på den fremsendte dokumentation. Optagelse sker på baggrund af en samlet vurdering af opfyldelse af adgangskrav, opnåede kvalifikationer, erfaringer, den motiverede ansøgning og optagelsessamtalen.

Krav til dokumentation i kvote 2

Når du søger gennem kvote 2 senest den 15. marts, skal du vedhæfte dokumentation for adgangsgrundlaget. Det vil sige dit eksamensbevis og evt. beviser for bestået enkeltfag, suppleringskurser eller adgangsgivende uddannelser samt dokumentation for udvælgelseskriterierne for kvote 2 senest den 15. marts kl. 12.00. 

Afslutter du først din adgangsgivende eksamen, suppleringskurser eller en aktivitet efter denne frist, skal du anføre det på ansøgningen og vedhæfte det på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00. Læs mere om krav til dokumentation her.

Ansøgningsproces

Sådan søger du 

Vil du gerne tage en uddannelse hos os, skal du søge ind gennem optagelse.dk.

Du skal søge under “videregående uddannelse” på siden og derefter finde den specifikke uddannelse, som du gerne vil søge.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu. Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. 

Husk at oplyse om tidligere uddannelse eller beskæftigelse. Læs mere om, hvad du har pligt til at oplyse her. 

Følg din ansøgning

UC SYD Optagelsesportal er stedet, hvor du kan følge status på din ansøgning til en af vores uddannelser. Når du har søgt ind på en uddannelse hos os gennem optagelse.dk, sender vi dig automatisk en e-mail, hvor vi beder dig om at oprette en bruger på vores optagelsesportal. 

Det er vigtigt, at du opretter dig på portalen, for det er her, vi giver dig besked, hvis vi f.eks. mangler dokumentation i forbindelse med din ansøgning eller kan tilbyde dig en studieplads. Læs mere om UC SYD Optagelsesportal.

Vigtigt at vide, når du søger optagelse

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette skoleår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.
 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning den 26. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads hos UC SYD, modtager du besked gennem UC SYD Optagelsesportal, hvor du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen inden for fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 26. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg få dispensation for dobbeltuddannelse?

Hvis du har gennemført en dansk videregående uddannelse f.eks. bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller kandidatuddannelse kan du kun blive optaget på en professionsbacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, hvis du kan få dispensation.
 

Læs mere om hvornår og hvordan du kan få dispensation for dobbeltuddannelse her.

Udenlandsk ansøger eller udenlandsk eksamensbevis? 

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du søger. På den måde får du papir på dit eksamensbevis, som du kan bruge i hele landet både når du søger arbejde eller uddannelse.

Vi har også mulighed for at vurdere dit adgangsgrundlag, men så vil du muligvis ikke kunne bruge den til at søge uddannelser andre steder i landet. 

Er du udenlandsk ansøger eller har et udenlandsk eksamensbevis, skal du have bestået Studieprøven i dansk inden studiestart eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. 

Søger du ind på jordemoderuddannelsen, skal du bestå Studieprøven med minimum 7 i karakter inden ansøgningsfristens udløb eller dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk.

Søger du ind på fysioterapeutuddannelsen, skal du have bestået Studieprøven med minimumskarakteren 4 i alle dele af prøven (karakteren 4 gælder fra optagelsen 2020) inden ansøgningsfristens udløb, eller du skal dokumentere tilsvarene kundskaber i dansk.

  03

  Uddannelsens opbygning

  Regler og rammer for uddannelsen

  Vi har samlet de dokumenter, der kan være vigtige for din uddannelse. Find eks. studieordninger, praktikbeskrivelser og studieaktivitetsmodeller her.

  Uddannelsen tager tre et halvt år. Du bliver autoriseret fysioterapeut, og uddannelsen er den eneste professionsbacheloruddannelse, der giver retten til at diagnosticere.

  Du får på uddannelsen en bred teoretisk viden om kroppens opbygning og bevægelse, og du lærer at skabe relationer til andre mennesker gennem samtale, berøring og aktivitet. Det øver du både med dine medstuderende og med borgerne i dine praktikforløb. Du bliver i stand til at rådgive og formidle samt at undersøge, diagnosticere og behandle. Du får også mulighed for at tone din uddannelse med de valgfag, du finder mest interessant.

  Din praktiske erfaring opbygger du løbende gennem studiet. Næsten hver dag bruger vi kroppen i undervisningen, og allerede fra første semester vil du og dine medstuderende behandle hinanden som mulige patienter. Det gør, at du får praktisk forståelse og erfaring med den fysiske nærkontakt, der er en stor del af jobbet som fysioterapeut. Det betyder også, at du skal være indstillet på at stå mere eller mindre afklædt foran dine medstuderende.

  Du skal selvfølgelig også i praktik i løbet af dit studie. Vi tilbyder over 50 praktiksteder, som spænder lige så bredt som jobmulighederne efter endt uddannelse. 

  Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt, hvor du kan dykke ned i dét emne, du synes er allermest spændende. Her har du mulighed for at arbejde sammen med andre studerende på din egen eller en anden uddannelse, og I kan selvfølgelig benytte vores bevægelaboratorier til jeres projekt.

  Internationale muligheder

  På fysioterapeutuddannelsen har du i løbet af din studietid flere forskellige internationale muligheder. Du kan på femte semester tage med på to ugers studietur til en destination i Europa. Studieturen er en integreret del af uddannelsesforløbet. På femte semester har du også mulighed for to måneders praktik i Europa, mens du på sjette semester kan tage to måneders praktik på Færøerne, og på syvende semester kan du tage seks ugers praktik i hele verden.

  04

  Studieliv

  Esbjerg: På fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg har du mulighed for at gøre dit studie lige så socialt, som du ønsker det. Her er der rig mulighed for at deltage i forskellige sociale arrangementer eller selv arrangere dem. Du og dine medstuderende kan eks. mødes til et spil badminton i vores idrætshal eller svømme et par baner i svømmehallen. I kan udfolde jer på idrætsanlægget, der ligger lige overfor campusset, mødes til fester eller sammen bruge Esbjergs mange tilbud til studerende.

   Vi har et rigtigt godt fællesskab på mit hold. Folk er gode til at bakke op om sociale arrangementer, og vi finder på mange ting at lave sammen. Det minder faktisk lidt om sammenholdet på en efterskole.

   Tim Thyssen, fysioterapeutstuderende i Esbjerg.

   I undervisningen kommer du tæt på både dine undervisere og medstuderende. Noget af undervisningen foregår som fælles tavleundervisning, og her er holdene ikke større, end at du og dine medstuderende let kan indgå i en dialog med underviserne. Når I skal arbejde manuelt og lære forskellige mobiliseringsteknikker er holdene endnu mindre og ofte er der to undervisere. Det er en stor fordel, når du hurtigt mangler svar på et spørgsmål og hjælp til at lære teknikkerne.

    Vi har nogle vildt dygtige og engagerede undervisere, og de små hold gør det let at få en tæt og mere personlig kontakt til underviserne.

    Tobias Petersen, fysioterapeutstuderende i Esbjerg.

    På fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg tager vi på studietur. Det er en unik mulighed for dig at være social med dine medstuderende, mens du oplever, hvordan fysioterapeuter arbejder i andre lande.

    Læs mere om studielivet i Esbjerg.

    Besøgende til Åbent hus

    Kom og mød os

    Kom og besøg os

    Kom og mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.
    Foto af studerende

    Kom og mød os

    Bliv studerende for en dag

    Kom og prøv at være studerende på UC SYD og følg en helt almindelig undervisningsdag.

    I tvivl om uddannelse?

    Synes du, det er svært at vælge uddannelse? Og mangler du inspiration og gode råd? Så bliv klogere her.

    Haderslev: På fysioterapeutuddannelsen i Haderslev vil du opleve fordelene ved at studere på et mindre hold. Her lærer du hurtigt dine medstuderende at kende – både på dit eget hold og på tværs af årgangene. Når du starter på uddannelsen møder du tutorer fra tidligere årgange. Det betyder, at du i din studietid ikke kun kan henvende dig til dine undervisere for hjælp, men at du også kan støtte dig op af studerende, der er længere fremme på uddannelsen, og trække på deres erfaringer.

    Vi kender dem, der går på de andre årgange. Det gør, at man let kan få gode råd og faglig sparring med nogle, der har været igennem samme forløb.

    Lene Rieder Lange

    Fysioterapeutstuderende i Haderslev

    Den nære kontakt med dine medstuderende gør det også let at deltage i sociale arrangementer eller selv at starte nye tiltag. Både socialt og fagligt har du rig mulighed for at sætte gang i egne initiativer. Det kan eks. være træningshold eller små kurser.

    Her kommer du også hurtigt til at kende dine undervisere. Du kan let stille spørgsmål undervejs i undervisningen, og også efter timerne står de klar med hurtig hjælp. Ved den manuelle undervisning, hvor du skal lære forskellige mobiliseringsteknikker, er I delt op i to hold, så det ikke er noget problem for underviseren at hjælpe jer alle. I disse timer arbejder I altid to og to med samme partner hver gang.

    Læs mere om studielivet i Haderslev.

    05

    Job & karriere

    Når du er færdig med din uddannelse, kan du gå forskellige karriereveje. Vil du arbejde med børn, unge eller ældre, med handicappede eller sportsudøvere? Brænder du mest for at arbejde med det psykiske eller fysiske område inden for fysioterapien? Du har mulighed for det hele. Du kan også styre din karriere efter, om du ønsker at arbejde med akut behandling eller længere forløb.

    Dine arbejdsområder kan bl.a. være genoptræning efter ulykker eller operationer, forebyggelse af skader, sundhedsfremme og behandling af muskel- og ledsmerter. Og du kan blive ansat både på hospitaler, plejecentre, specialcentre for handicappede, i idrætsorganisationer og træningscentre, i private klinikker og større private virksomheder.

    Langt størstedelen af nyuddannede fysioterapeuter får job i fysioterapeutiske klinikker, kommuner eller på hospitaler.

    Nogle fysioterapeuter arbejder også med at udvikle det fysioterapeutiske felt ved at deltage i udviklingsarbejde. Og har du en leder gemt i dig, kan du gå efter lederstillingerne.

    Derudover har du også mulighed for at videreuddanne dig på kandidat- eller masterniveau.
     

    06

    Økonomi

    Der vil på uddannelsen være udgifter til litteratur, hvilket specielt er i starten af dit uddannelsesforløb. I forbindelse med dine praktikforløb skal du også beregne udgifter til transport. Du kan finde flere informationer om udgifter til transport i forbindelse med uddannelse og praktik her.

    Yderligere vil der være udgifter forbundet med studieturen og eventuelle udlandsophold.

    Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

    Som studerende på en professionsbacheloruddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

    Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

    SU-vejledning

    Har du spørgsmål til din SU-ansøgning, kan du ringe eller skrive til en af vores SU-vejledere.

     

    07

    Spørgsmål & svar

    Hvad er en professionsbachelor?

    Der findes mange forskellige professionsbacheloruddannelser. Lærer, lyddesigner eller ergoterapeut er eksempler på professionsbacheloruddannelser, som du kan læse på UC SYD. Typisk uddannes du inden for en bestemt profession, et bestemt fag. Det kan være sygeplejerske, fysioterapeut eller noget helt tredje.
    Du ved altså, hvad du bliver, og kan derfor også nemmere sælge dig selv, når du en dag er færdiguddannet og skal have et arbejde.

    Praktik

    Du bliver ikke kun klædt på med teori, du skal også ud og afprøve teorierne i den virkelige verden løbende igennem uddannelsen. Det gør, at du som færdiguddannet professionsbachelor er rustet til at gå direkte ind i dit første job. Du har nemlig allerede en masse erfaring.

    Videreuddannelse

    En professionsbachelor giver dig direkte adgang til en række kandidat- og masteruddannelser. Ønsker du på et tidspunkt at læse videre, kan du derfor til enhver tid gøre dette.

    Hvad er en professionshøjskole / et University College?

    En professionshøjskole er en uddannelsesinstitution for mellemlange, videregående uddannelser. Uddannelserne varer mellem 3 og 4 år. Uddannelserne giver dig titlen som professionsbachelor.

    Kan jeg komme og besøge uddannelsen?

    Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele året, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om året, hvor du kan følge undervisningen sammen med andre interesserede.

    En gang om året holder vi Åbent hus, og her er du meget velkommen. Vores Åbent hus-arrangement ligger altid i februar. Læs mere om det her.

     

    08

    Kontakt os

    Vi er her for at hjælpe dig. Så kontakt os endelig hvis du har spørgsmål om optagelse, adgangskrav, valg af studie eller om selve uddannelsen. 

    Spørgsmål om optagelse, adgangskrav og ansøgning?

    Har du spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ansøgning, SU eller til valg af studie?

    Spørgsmål om uddannelsen?

    Har du spørgsmål om selve uddannelsen- såsom dens opbygning - er du meget velkommen til at kontakte uddannelsens vejledere:

    Bente Nielsen
    Studievejleder, Campus Esbjerg
    E: bnie@ucsyd.dk
    T: +45 72 66 27 72

    Gitte Frydenlund
    Studievejleder, Campus Haderslev
    E: gfry@ucsyd.dk
    T: +45 72 66 27 78

    Tager de ikke telefonen, kan det skyldes, at de er i gang med at undervise vores studerende eller vejlede andre. Send dem i stedet for en mail. Så vender de tilbage til dig hurtigst muligt.

    Andre kigger også på

    Ergoterapeut-studerende

    Sundhed

    Bliv ergoterapeut

    Læs i Esbjerg.
    Studerende på ernæring og sundhed

    Sundhed

    Læs ernæring og sundhed

    Læs i Haderslev.
    Sygeplejerskestuderende

    Sundhed

    Bliv sygeplejerske

    Læs i Esbjerg og Aabenraa.