Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Videnstemaer

UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.

Videnstemaer i fokus

Vi sætter et særligt fokus på de spørgsmål og udfordringer, velfærdsprofessionerne oplever, med vores videnstemaer.

Vores forskere har en dyb forskningsviden i hvert enkelt tema. Målet er at hjælpe lærere, pædagoger, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere med kvalificerede løsninger på aktuelle udfordringer.

Mød vores eksperter, læs mere om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.

Børneperspektiver er en særlig vinkel på praksis – en vinkel fra børns ståsteder

Videnstema

Børneperspektiver

At arbejde med et børneperspektiv er relevant for professioner, der er optagede af at skabe og tilrettelægge de bedste udviklings- og læringsbetingelser for børn. Det gælder både professionelle i dagtilbud og skole, men også for dem, der møder børnene, når deres liv er vanskeligt og kompliceret.
Skolerelever i den sundhedsfremmende skole

Videnstema

Den sundhedsfremmende skole

Den sundhedsfremmende skole arbejder systematisk og struktureret med elevernes og medarbejdernes trivsel og sundhed. Udover øget trivsel og sundhed, bidrager arbejdet i sidste instans også positivt til elevernes læring.
Sundhedsprofessionel kommunikation om eksistentielle emer som forældreskabet

Videnstema

Eksistentielle temaer i sundhedsprofessionel kommunikation

De store livsspørgsmål bliver ofte aktuelle, når vi udfordres i livet, f.eks. i mødet med svær sygdom og død - eller bliver forældre.  Vi udforsker både hvor og hvordan eksistentielle og åndelige temaer kan være tilstede hos patienter, pårørende, i uddannelse og praksis.
Aktive børn

Videnstema

Fysisk aktivitet og læring

Vi ved, hvordan fysisk aktivitet kan øge læring og trivsel hos børn, unge og voksne, fordi vi sammen med kommuner, skoler, daginstitutioner og erhvervsskoler udvikler og arbejder med at implementere fysisk aktivitet som et didaktisk værktøj i praksis.
Unge mennesker i inkluderende fællesskab. Inklusion og eksklusion

Videnstema

Inklusion og eksklusion

Vi forsker i inklusion og eksklusion, fordi det vedrører alle. Børn, unge og deres forældre, voksne, udsatte, ældre, professionelle aktører som f.eks. lærer, pædagoger, socialrådgivere, og beslutningstagere som ledere og politikere, der skal tage langsigtede beslutninger.
Videnstema om leg og legekultur i dagtilbud UC SYD

Videnstema

Leg og legekultur i dagtilbud

Leg er et både enkelt og kompliceret begreb. Det er så enkelt, at vi bruger det med lethed i hverdagen. Men det er kompliceret at skulle beskrive hvad leg egentlig er. Vi har gjort et forsøg.
Matematik didaktik ved UC SYD Forskning

Videnstema

Matematik didaktik

Få viden til at identificere, karakterisere og forstå de fænomener og processer, der indgår i undervisning i og læring af matematik.
Tysk ved tavlen. Mindretalspædagogik UC SYD

Videnstema

Mindretalspædagogik

Mindretalspædagogik er situeret i en særlig historisk, kulturel og sproglig kontekst. Det stiller en række særlige krav til den måde pædagoger og lærere tilrettelægger det pædagogiske og didaktiske arbejde på.
Skolebørn

Videnstema

Professionelle læringsfællesskaber

Forskning i professionelle læringsfællesskaber viser, at et løsningsorienteret samarbejde med systematiske undersøgelser af praksis kan have en gavnlig indvirkning på forandring og nytænkning i den lokale pædagogik. Det kan åbne for nye veje til at understøtte børn og unge i deres læringsprocesser.
Ældre borger rehabiliterer

Videnstema

Rehabilitering

Der er solid evidens for rehabilitering. Men vores forskning viser, at implementeringen er en udfordring. Læs om vores forskningsresultater med rehabiliteringsindsatser, organisering, metoder, modeller og teknologier.
UC SYD har ekspertviden om skoleledelse

Videnstema

Skoleledelse

Pædagogisk, faglig, administrativ og strategisk skoleledelse udfoldet i en praksis med bureaukrati, centraliseret styring, markedsorientering og professionel selvorganisering. Danske skoleledere bør have et reflekteret og nuanceret vidensgrundlag for at bedrive skoleledelse.
Videntema om social ulighed og sundhedskompetencer i UC SYD

Videnstema

Social ulighed og sundhedskompetencer

I UC SYD vil vi bidrage til, at få skabt en øget viden om hvordan bl.a. kommuner og sygehuse kan inddrage sundhedskompetencer i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde – ikke mindst i forhold til udsatte grupper.
Status på idrætsfaget SPIF

Videnstema

SPIF

Status på På IdrætsFaget (SPIF) er et projekt, der løbende undersøger og beskriver idrætsfagets status på en lang række indikatorer.
Sundhedsfremme i dagtilbud

Videnstema

Sundhedsfremme i dagtilbud

På UC SYD arbejder vi for at koble sundhedsfremmende indsatser på dagtilbudsområdet til dagstilbuddets opgave med at drage omsorg for alle børns trivsel, dannelse, læring og udvikling.
Velfærdsteknologi

Videnstema