Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Forskningsprogrammet socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik

Vi skaber viden om børn, unge og voksne i udsatte positioner. Mennesker med funktionsnedsættelse. Velfærdsinstitutioner, beskæftigelse, myndighed og forvaltning.

Fakta

Forskningsprogrammet socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik har særligt fokus på to forskningsspor:

  • Viden, teknologi og professionsudvikling
  • Borgerdeltagelse, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde

Læs hele Forskningsprogrammet for socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik

Børn, unge og voksne i udsatte positioner. Mennesker med funktionsnedsættelse. Velfærdsinstitutioner, beskæftigelse, myndighed og forvaltning.

Det er nogle af de felter, som forskningsprogrammet socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik beskæftiger sig med.

UC SYD løser udfordringer

UC SYD er med til at løse udfordringer inden for socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik ved at udvikle viden, der bidrager til, at borgere, professionelle og institutioner kan håndtere fremtidens udfordringer.

Forskningsprogrammet har til formål at producere, samle og kvalitetssikre ny viden. Viden, som skal sætte professionelle i stand til i samspil med hinanden og borgere at navigere i en foranderlig virkelighed.

Derudover sikrer programmet, at den ny viden bidrager til en fremadrettet og meningsgivende professionsudvikling. Det kan være problemstillinger inden for:

Dokumentation i en foranderlig virkelighed

Kravene til dokumentation er stigende for at sikre, at indsatserne virker. Samtidig befinder institutioner, professionelle og borgere sig i en foranderlig virkelighed, som de dokumenteret virkningsfulde metoder skal indpasses i.

Digitalisering, data og teknologiunderstøttede arbejdsgange

Digitalisering, data og teknologiunderstøttede arbejdsgange er med til at udvikle og ændre socialt arbejde og socialpædagogikken som fagområder.

Det muliggør nye sociale og pædagogiske metoder i indsatsen over for den enkelte borger og effektiviserer en række arbejdsgange. Men det betyder også, at samspillet mellem forvaltning, socialrådgivere, pædagoger og borgere transformeres.

Nytænkning af den professionelle rolle

Samspillet mellem borgere og professionelle ændrer sig. Mange initiativer og metoder efterstræber at understøtte borgerens egen problemhåndtering og handlekapacitet.

Det kræver nytænkning af den professionelle rolle og udvikling af fremgangsmåder uden at det fører til professionel ansvarsfraskrivelse og pligtforsømmelse. 

Komplekse problemer kræver samarbejde på tværs

Mange socialt udsatte har komplekse problemer, og ofte følger sundhedsmæssige problemer med sociale problemer. Det skaber metodiske udfordringer, som endnu ikke er løst.

Komplekse problemer skaber også behov for samarbejde på tværs af professioner, sektorer og mellem forvaltning og socialrådgivere, pædagoger og andre professionelle.

Synergi mellem forskning, uddannelse og praksis

Som professionshøjskole bygger UC SYD’s forskning på et vidensflow mellem forskning, uddannelse og praksis. Vi har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der foregår i praksis.

Undervisningen på især socialrådgiveruddannelsen og på pædagoguddannelsens specialisering i social- og specialpædagogik bygger på den nyeste forskningsbaserede viden, som vores forskere står bag.

To særlige forskningsspor

I forskningsprogrammet for socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik har vi særligt fokus på to forskningsspor:

Viden, teknologi og professionsudvikling

Vi fokuserer på samspillet mellem dokumentation, metodeudvikling, teknologiunderstøttelse, digitalisering og praksisudvikling.
Vi bidrager med ny evidens og dokumentation inden for socialt arbejde og socialpædagogik.

Vi forsker i, hvad der virker, og hvordan praksis kan udvikles. Det sker ud fra en bred forståelse af videnproduktion med fokus på at sætte professionelle og borgere bedre i stand til at håndtere sociale udfordringer.

Borgerdeltagelse, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde

Arbejde med socialt udsatte, beskæftigelse, funktionsnedsættelse og socialpædagogik kræver i dag andre tilgange til samarbejdet med borgerne end tidligere.

Vi udvikler viden om understøttelse af borgernes handlekapacitet og bedre mulighed for borgerne og frivillige. Vi forsker i viden og forståelse af, hvordan komplekse problemstillinger håndteres bedre.