Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

UC SYD Forskning

Forskning i velfærdssamfundets vilkår og muligheder

Forskningsprogrammet: Skole og undervisning

Vi skaber ny viden og kommer med innovative løsninger til problemstillinger på skole- og undervisningsområdet.
01

Om forskningsprogrammet

Hvordan fremmer lærere og pædagoger elevernes læring, dannelse og trivsel? Hvilke læremidler er anvendelige i den faglige undervisning i skolen?  Hvordan samarbejder lærere, pædagoger, ledere, forældre  og børn effektivt og meningsfuldt om undervisningen i skolen? Hvad skal der til for at alle børn bliver inkluderet i fællesskabet?

Med Forskningsprogram for skole og undervisning skaber UC SYD ny viden og kommer med innovative løsninger på centrale problemstillinger i skoler og i alle sammenhænge, hvor der undervises. Det kan være problemstillinger inden for:

 • Trivsel
 • Udvikling
 • Læring
 • Dannelse

De gennemgående temaer vi møder i praksis, er inklusion og eksklusion, børn og unges personlige, faglige og sociale læring og dannelse og forskellige aspekter ved skoleudvikling som skoleledelse, teamsamarbejde og forældreinvolvering. I forskningsprogrammet er vi optaget af undervisning på alle niveauer - blandt andet i grundskolen, på erhvervsuddannelser og professionsuddannelser.  

Vores forskning skal forandre og skabe et godt liv

Målet med Forskningsprogram for skole og undervisning er at bidrage til pædagogiske forandringer og forbedringer og skabe betingelser for et godt liv. Det gælder for lærerne, pædagogerne, forældrene og børnene og for studerende som uddanner sig inden for skole- og undervisningsområdet.

Vi bidrager til at kvalificere den pædagogiske forskning af både teoretisk og empirisk karakter. En forskning, som samtidig er professionsrettet og praksisnær.  

Synergi mellem forskning, uddannelse og praksis

Som professionshøjskole bygger UC SYDs forskning på et vidensflow mellem forskning, uddannelse og praksis. Vi har tæt kontakt og samarbejde med praksis og andre forskere, og vi ved, hvilke udfordringer, behov og muligheder de står med Forskningen bygger på et tæt og formaliseret eksternt samarbejde med praksisfeltet. Vi har både samarbejder med regioner og kommuner og med andre professionshøjskoler, universiteter, interesseorganisationer, universitetsskoler og profilinstitutioner.

Undervisningen på især lærer- og pædagoguddannelsen bygger på den nyeste forskningsbaserede viden, som vores forskere står bag. Perspektivet for forskningen i skole og undervisning er både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

02

Projekter

Børn, unge og forældres positioneringsmuligheder i det tværfaglige samarbejde

Om projektet

Projektet undersøger via observationer, interviews af forældre og professionelle og dokumentanalyser børns, unges og forældres positioneringsmuligheder i det tværfaglige samarbejde, hvor der medvirker en socialrådgiver. Projektet indhenter empiri i 2 kommuner.

Projektmedarbejdere

Anette Nielsen
Lene Krogstrup Jacobsen
Mia Hviid
Christian Quvang

Chanceulighed – ulige muligheder i skolens fællesskaber

Om projektet

Projektet undersøger hvad der sker i skolens faglige og sociale fællesskaber, der får betydning for, at børn med ringere livsbetingelser klarer sig dårligere end andre børn, og hvordan kan lærere og pædagoger kan anvende denne viden i arbejdet med at reducere betydningen af social baggrund.

Projektmedarbejdere

Christina Holm Poulsen
Lene Krogstrup Jakobsen

Code n’ learn – kodning og programmering i pædagogisk praksis

Om projektet

Et eksplorativt forskningsprojekt der undersøger, hvorledes der kan arbejdes med kreativ programmering i såvel undervisning som understøttende undervisning, herunder bl.a. hvilke krav det stiller til didaktisk planlægning og forberedelse.

Projektmedarbejdere

Claus Auning
Mette Auning
Michael B. Korn

Dannelse til religiøs myndighed

Om projektet

Aktionsforskningsprojekt der har til formål at bidrage til udviklingen af en professionsrettet og reflekteret religionspædagogik og religionsundervisning ud fra et alment perspektiv der medtænker sekularisering, individualisering og myndiggørelse i undervisningen i både skole og kirke.

Projektmedarbejder

Kirsten M. Andersen

Den uformelle kommunikations betydning for samarbejde på tværs, for drift og udvikling af folkeskolens nye opgaver

Om projektet

Projektet undersøger betydningen af læreres, pædagogers og lederes uformelle kommunikation i samarbejdet på tværs i realisering af folkeskolens nye opgaver.

Projektmedarbejder

Helle Bjerresgaard    

De ‘visiterede’ pædagoger - Fra støttepædagog til læringsmiljøpædagog

Om projektet

Kommunerne har med udgangspunkt i inklusionsdagsordenen ændret sin måde, at organisere sig på i forhold til at varetage støtten til udsatte børn i almene dagtilbud. Dette projekt er designet som aktionsforskning, der konkret tager afsæt i et (finansieret) aktionslæringsforløb med Odense kommunes Læringsmiljøpædagoger. Projektet genererer viden om muligheder og barrierer i at kvalificere og forankre inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud.

Projektmedarbejdere

Jonna Nøttrup
Ole Steen Nielsen
Hans Henrik Hjermitslev
Christian Quvang    

Digital praksis i dagtilbud

Om projektet

Projektet undersøger sammenhænge og meningsindhold i udviklingen af digital praksis i dagtilbud i samarbejde med Tønder Kommune og med det formål at styrke pædagogernes agency, herunder innovative og improviserende digitale praksis.

Projektmedarbejdere

Hildegunn Johannesen 

Elevopgaver og elevprodukter i matematik- undervisningen

Om projektet

Projektet undersøger hvad der karakteriserer den opgavedidaktiske praksis i matematikundervisning på universitetsskolerne, og hvordan man kan forstå begrebet faglig kompetent kommunikation som indhold i matematikfaget.

Projektmedarbejdere

Rune Hansen
Lars Henrik Jørgensen
Kaj Nedergaard Jepsen         

Én fagprofessionel ét barn – et studie af nye former for specialpædagogisk støtte i folkeskolen efter reformerne

Om projektet

Projektet undersøger, hvad der kendetegner de pædagogiske strategier, som kommer i anvendelse i supplerende undervisning og anden faglig støtte med særlig fokus på de støtteforanstaltninger, som er organiseret med ét barn og én støtteperson.

Projektmedarbejder

Thyge Tegtmejer

Et stærkt fællesskab - børn og forældre i fokus

Om projektet

Projektet ses som et opstartsprojekt i processen med at samle de fire institutioner omkring et udviklingsarbejde med det formål, at alle ansatte, ledere og medarbejdere, bliver dygtigere til at undersøge egen praksis: ” Hvad gør vi og hvilken virkning har det?

Projektmedarbejdere

Helle Bjerresgaard

Kommunikationskritisk kompetence og digital robusthed

Om projektet

Projektet undersøger hvilket potentiale en didaktisk tilrettelæggelse med fokus på undervisningsstrategier har for at understøtte elevernes kritiske tænkning og digitale robusthed. 

Projektmedarbejdere

Lene Lund
Lasse H. Vinther
Hildegunn J. Johannesen
Lene Illum Skov 

Kontroversielle emner i historie med fokus på propaganda og konspirationsteorier

Om projektet

Projektet undersøger hvordan elevers kritiske tænkning kan understøttes gennem undervisning i kontroversielle emner, herunder propaganda og konspirationsteorier, og hvordan elever kan anvende kildekritiske begreber i deres skriftlige og mundtlige kritiske analyser og argumentation. 

Projektmedarbejder

Hildegunn J. Johannesen

Kvalitet i Dansk og Matematik (KiDM)

Delprojekt

Fagcentreret skoleudvikling

Projektmedarbejdere

Thomas R.S. Albrechtsen
Rune Hansen
Mie Jensen.

Kvalitet i engelskundervisningen på mellemtrinnet (4.-5. klassetrin)

Om projektet

Et aktionsforskningsprojekt der undersøger kvaliteten i engelskundervisningen på mellemtrinet i den danske grundskole og har til formål at medvirke til en rekonceptualisering og transformering af gældende praksis i forhold til indhold og metoder i engelskundervisningen.

Projektmedarbejder

Benthe Fogh Jensen

Ledelse for læring gennem undervisningsbesøg?

Om projektet

Formålet med dette kvalitative casestudie er at belyse, hvordan danske skoleledere håndterer forventningen om at besøge og observere undervisningen på deres skole, hvilke strategier de anvender og hvilke udfordringer de oplever i den sammenhæng. Casestudiet vil indgå i en diskussion af nyere forskning i ledelse for læring, som er optaget af hvordan skoleledelse kommer tættere på pædagogisk praksis og kan have indflydelse på at fremme elevers læring.

Projektmedarbejdere

Thomas R.S. Albrechtsen
Anne Gregersen
Inga Stein Michelsen
Henrik Sønnichsen

Læsevejlederes meningsskabelse i databrug

Om projektet

Projektet undersøger med udgangspunkt i sociokulturel teori læsevejlederes meningsskabelse i data-brug i forberedelse, i dialoger sammen med skoleledelse samt i vejledningssituationer. Ved brug af metoden shadowing (skygning) undersøges, hvordan 5 læsevejlederes meningsskabelse i databrug finder sted i folkeskolen. Projektet vil udvikle praksisanbefalinger ift. organisering af vejledning generelt og ift. databrug for læsevejledere specifikt.

Projektmedarbejdere

Karina Kiær
Thomas R.S. Albrechtsen

Mestringer af faglig identitetskrise

Om projektet

Projektet undersøger gennem fokusgruppeinterviews pædagogstuderendes mestringsstrategier ud fra en hypotese om et mismatch mellem de initiale forventninger til mulig faglig identitet ved start på pædagoguddannelse, og den faglige identitet som ultimativt kan opnås som pædagog.

Projektmedarbejdere

Martin Petersen

Mundtlighed i dansk

Om projektet

Projektet undersøger den fagdidaktiske forståelse af og undervisning i mundtlighed i danskfaget i hhv. grundskolen og læreruddannelsen med fokus på hvad der karakteriserer mundtlighed i danskfaget – teoretisk og empirisk, og hvordan mundtlighed kan didaktiseres.

Projektmedarbejdere

Dorthe Carlsen
Charlotte Christiansen
Rikke C. Denning
Lene Illum Skov
Max Ipsen

Overgangsproblematikker mellem skole og ungdomsuddannelse med særligt fokus på at aktivere de unges netværk

Om projektet

Et aktionsforskningsprojekt der undersøger gruppevejledning i samarbejde med vejledere fra UU-centre, hvor det tværprofessionelle samarbejde er i fokus.

Projektmedarbjedere

Grethe Fogh Nielsen
Charlotte Juhl-Nielsen

Praksisfortolkninger af Læremidler (Læremiddel.dk)

Om projektet

Projektet ”Praksisfortolkninger af læremidler” har til formål at kortlægge og bidrage til en forståelse af læreres og elevers brug af didaktiske læremidler. Nærmere bestemt er genstandsfeltet didaktiske læremidler, analoge som digitale, som led i et bredere læremiddellandskab med semantiske og funktionelle læremidler, i hhv. dansk, matematik og naturfag.

Projektmedarbejdere

Rune Hansen
Dorthe Carlsen
Lene Illum Skov
Karina Kiær

Produktionsskolernes pædagogiske praksis

Om projektet

Kvalitativt forskningsprojekt der undersøger, hvordan elevers deltagelse og deltagelsesidentitet udvikles i den konkrete praksis, der udøves i produktionsskolen.

Projektmedarbejdere

Jonna Larni Nøttrup
Christian Quvang
Doris O. Larsen
Anne C.O. Lyhne

Professionsdannelse

Om projektet

Lærebog om velfærdsprofessionerne - tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde         

Projektmedarbejdere

Hans Henrik Hjermitslev

Projekt ny naturfagsprøve - med fokus på alignment og kompetenceudvikling

Om projektet

Et aktionsforskningsprojekt der fokuserer på naturfagslæreres forståelse af egen rolle i elevernes læreprocesser (6.-8. Klassetrin), herunder lærernes evne til didaktisk tænkning samt til at arbejde refleksivt med egen praksis med udgangspunkt i en IBSE-tilgang.

Projektmedarbejdere

Ida Guldager
Claus Auning
Mette Steiner

Pædagogers arbejde med etniske minoritetsbørn i skole og SFO

Om projektet

Et forskningsprojekt der gennem observationer og interviews undersøger, hvorvidt og hvordan pædagoger i skole og SFO anvender den pædagogiske faglighed, de har tilegnet sig gennem uddannelse og erfaring, når de arbejder med børn med etnisk minoritetsbaggrund.

Projektmedarbejdere

Doris Overgaard Larsen
Ole Steen Nielsen
Gro H. Jacobsen (SDU)

Pædagogers udvidede forældresamarbejde om udsatte børn og unge i fritidsinstitutioner (6-18 år)          

Om projektet

Projektet har til formål at synliggøre, hvordan pædagoger beskriver og begrunder det udvidede forældresamarbejde som betydningsfuldt element i den pædagogiske faglighed, samt belyse forældresamarbejdets forskellige fremtrædelsesformer, så dets faglige indhold og praksisformer synliggøres som en fagligt begrundet pædagogisk opgave og endelig at sprogliggøre forældresamarbejdet i dets forskellige former som en pædagogisk praksis, så det bliver muligt at gøre det til genstand for systematisk udvikling.

Projektmedarbejdere

Doris Overgaard Larsen
Bent Madsen og Charlotte Brønholt fra Inklusionsakademiet

SEMPRE: Social Empowerment in Rural Areas

Om projektet

Projektet er et Baltic sea interreg projekt under EU. Der deltager partnere fra alle EU medlemslande omkring Østersøen. Projektet, som er tre-årigt, arbejder med udvikling af metoder og redskaber til empowerment i samarbejde med socialarbejdere og brugere. Metoder  og redskaber er udviklet i mikroprojekter i lokale empowermentnetværk. Centralt i projektet er udvikling af træningsmoduler om empowerment, som UCSYD har ansvaret for. Omdrejningspunktet for træningsmodulerne er aktionslæring.

Projektmedarbejdere

Jens Juulsgaard Larsen
Anette Nielsen
Christian Quvang

Skolefravær og mistrivsel

Projektet tager afsæt i en aktuel problemstilling, der omhandler skolefravær og mistrivsel. Via observationer og kvalitative interviews har projektet til hensigt at bidrage med viden i forhold til, hvad skolevægring ser ud til at handle om, når skoleproblemer og mistrivsel udforskes fra børns perspektiver. Projektet vil bidrage med viden, der kan udvikle og kvalificere samarbejdet mellem lærere, pædagoger og forældre i deres bestræbelser på at understøtte børns skolegang, når fravær udgør et problem.

Projektmedarbejdere

Christina Holm Poulsen
Anne Thiim Stochholm
Rune Karlsson

Skoleledelse mellem intention og realitet – en analyse af organiseringsformers betydning for ledelse i folkeskolen

Om projektet

Projektet indskriver sig i en aktuel debat om ledelse i folkeskolen og specifikt, hvilken betydning områdeledelse som organiseringsform på skoleområdet har for strategisk-, administrativ- og pædagogisk ledelse. Projektet er baseret på mixed methods og kvantitative og kvalitative data. I forskningsprocessen inddrages skoleledelser som medforskere med egne artefakter.

Projektmedarbejdere

Anders Sandgaard
Hans-Henrik Jessen
Ole Steen Nielsen
Christina Hvas Andersen
Christian Quvang  

Social retfærdighed – bedre læsning i skolen

Om projektet

En kvantitativ undersøgelse af skoleledere, lærere og pædagogers viden og eventuelle behov for viden om ordblindhed, læse- og skriveteknologi, læsning, samt skriftsproglige vanskeligheder.

Projektmedarbejdere

Karina Elsig Thøgersen
Pia Gormsen

Unges medvirken i samspillet mellem socialøkonomisk virksomhed og lokalsamfund?

Om projektet

Projektet vil – ud fra et dannelsesorienteret og almenpædagogisk perspektiv – undersøge og beskrive socialøkonomiske virksomheder som eksempler på dannelsesfællesskaber. Vores primære interesse er de unge medarbejderes medvirken i lokalsamfundet, hvilken betydning denne medvirken har for de unges dannelse og endelig, hvordan dette spiller sammen med lokalsamfundets dannelse. Forskningsdesignet bygger på kvalitative metoder.      

Projektmedarbejdere

Leo Komischke- Konnerup
Doris Larsen
Jonna Nøttrup          

04

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål? Kontakt

Thomas Albrechtsen

Docent

Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen (TRSA)

Ekspert i didaktik og pædagogisk organisationsforskning.

Thomas er docent for Forskningsprogrammet Skole og undervisning.

Christian Quvang

Docent

Christian Quvang (CQUV)

Ekspert i specialpædagogik, folkeskole og inklusion.

Christian er docent på Forskningsprogrammet Skole og undervisning.