Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

UC SYD Forskning

Forskning i velfærdssamfundets vilkår og muligheder

Forskningsprogrammet: barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme

Vi skaber viden om børn, sundhedsfremme, bevægelse og ulighed i sundhed.
01

Om forskningsprogrammet

Bevægelse som didaktisk værktøj. Forebyggelse af kroniske sygdomme. Pædagogisk praksis og sundhed. Fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Mental sundhed blandt børn og unge. Trivsel. (U)lighed i sundhed. Og effektive sundhedsindsatser i skolerne. Sundheds- og uddannelsessektoren byder på mange væsentligste udfordringer.

UC SYD er med til at løfte udfordringerne ved at skabe viden, der udvikler både professionsuddannelserne og praksis i skoler, institutioner, kommuner og samfund.

Krydsfeltet mellem pædagogik, leg, sundhedsfremme og trivsel

Vi forsker ud fra et holistisk og sundhedspædagogisk syn på sundhed i, hvordan bevægelse og andre sundhedsfremmetiltag kan påvirke børn og unge. Vi har særligt fokus på den pædagogiske praksis omkring børn og unge.

De gennemgående temaer i Forskningsprogrammet for barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme er:

 • leg og pædagogik 
 • implementering af bevægelse i uddannelsessektoren
 • børn og unges trivsel
 • empowerment
 • handlekompetence

Tværprofessionelle og tværsektorielle partnerskaber

Forskningsprogrammet arbejder i tværprofessionelle og tværsektorielle partnerskaber, hvor vi blandt andet beskæftiger os med implementering, validering og effektmåling af sundheds- og læringsindsatser.

Professionsuddannelser og samfundsmæssige udfordringer

Temaerne i Forskningsprogrammet er brede og bygger på og viderefører UC SYDs mangeårige erfaringer på området. I temaerne orienterer vi os overordnet mod spørgsmålet om sundhedsfremme og trivsel i et dynamisk samspil mellem professionsuddannelser og relevante samfundsmæssige udfordringer. Udfordringer kan fx. være implementering af skolereformens ambitioner om mere bevægelse i skoletiden og faldende deltagelse i sport- og fritidsaktiviteter blandt teenagere.

Synergi mellem forskning, uddannelse og praksis

Som professionshøjskole bygger UC SYDs forskning på et vidensflow mellem forskning, uddannelse og praksis.  Vi har tæt kontakt og samarbejde med praksis, og vi ved, hvilke udfordringer, behov og muligheder praksis står med.

Undervisningen på UC SYDs uddannelser, for eksempel Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen, bygger, hvor det er relevant, på den nyeste forskningsbaserede viden, som vores forskere står bag.

 

02

Projekter

Biomarkører og resiliens

Om projektet

Et praksisnært quasie eksperimentelt forsøg, der skaber viden om sameksistens af mentale- og fysiske effektmarkører.

Projektmedarbejdere

Lea Neuberg
Christian Quvang.

Dagplejerevaluering i otte kommuner

Om projektet

Kvantitativ - survey

Projektmedarbejdere

Trine Winther
Lotte Slot
Jesper von Seelen.     

Faglokalet til idræt

Om projektet

Spørgeskema og dokumentanalyse.

Projektmedarbejder

Katrine Bertelsen

Hygiejne i daginstitutioner - en (tvær)faglig udfordring

Om projektet

Forskningsprojektet har fokus på samarbejdet mellem Sundhedsplejen og dagtilbud, da et manglende systematisk og ligeværdigt samarbejde mellem faggrupperne anses som en flaskehals for at kunne minimere hygiejne udgifter i dagtilbud samt tilføre ny (hygiejne) viden.    

Projektmedarbejdere

Pia Due
Dorthe Iversen
Lisbeth Larsen

KAMIBE – Karakterstyrke, mindfulness og bevægelse

Om projektet

Projektet undersøger om arbejdet med karakterstyrker, mindfulness og bevægelsesaktiviteter kan skabe inkluderende læringsmiljøer i børnehave og skole.

Projektmedarbejdere

Kristian Rasmussen
Sanne Feldt-Rasmussen

KOL-1 – Klasse, Omsorg og Læring

Om projektet

Ulighed i sundhed: undersøgelse af voksne med kronisk obstruktiv lungesygdom og lavt uddannelsesniveau ift. kvalificering af kommunalt rehabiliteringstilbud
Kval – dokumentanalyse, individuelle interviews, fokusgruppe- interviews.

Projektmedarbejdere

Ulla Pedersen
Anette Schulz.

KOL-2 - Klasse, Omsorg og Læring

Om projektet

Ulighed i sundhed: undersøgelse af voksne med kronisk obstruktiv lungesygdom og lavt uddannelsesniveau i ft. kvalificering af kommunalt rehabiliteringstilbud.

Projektmedarbejdere

Ulla Pedersen
Anette Schulz

Læringsmiljø i dagtilbud

Om projektet

Indførelsen af ”Den styrkede læreplan” for danske dagtilbuds tilrettelæggelse af børns læring betyder, at der nu skal tages afsæt i læringsmiljøet ud fra et bredt læringsbegreb og børns perspektiv frem for i pædagogiske aktiviteter. Begrebet læringsmiljø er ikke veldefineret i det forskningsbaserede vidensgrundlag, som daginstitutionerne kan basere deres praksis på. Vi vil derfor undersøge begrebet ud fra tre perspektiver: som policy begreb, teoretisk begreb og empirisk: pædagogernes forståelse af læringsmiljø i to daginstitutioner.

Projektmedarbejdere

Lene Hørdum Sørensen
Pernille Hertzberg
Thomas R.S. Albrechtsen

Mænds sundhed på produktionsskolerne

Om projektet

Projektet anvender aktionsforskning og svarer på hvilken viden, færdigheder og kompetencer en gruppe unge mænd efterspørger fra sundhedsprofessionelle? Hvordan opfatter en gruppe af unge mænd på produktionsskole og en gruppe af kommende sundhedsprofessionelle mødet med hinanden set i et sundhedsfremmende perspektiv?

Projektmedarbejdere

Charlotte Aagaard Nielsen
Lene Dahl Lund

Mænds sundhed – unge mænd på erhvervsskolerne

Om projektet

Gennem en intervention blandt unge mænd på en teknisk uddannelse med kompetencer, relationer, accept og mestring som omdrejningspunkt måles ændringer ift. kost, rygning, alkohol og motion ved en kvantitativ undersøgelse.

Projektmedarbejdere

Lars Tobias Pedersen
Charlotte Aagaard Nielsen

Måling af naturens påvirkning af mennesker

Om projektet

Review

Projektmedarbejder

Lea Neuberg

Perfektionisme

Om projektet

Spørgeskema og interviews.

Projektmedarbejdere

Sanne Østergaard Nissen
Lene Kjærgård-Jensen

Play Lab: Små børns lege – og pædagogens deltagelse

Om projektet

Et forskningsprojekt der gennem feltobservationer og aktionslæring undersøger lege blandt små børn (1-4 år) med det formål at etablere et aktuelt teoretisk og praktisk grundlag for pædagogisk arbejde med små børns lege.

Projektmedarbejdere

Kim Jerg
Kaare W. Nielsen
Lasse Stenmann Jørgensen

Pædagogen i uderummet – pædagogens didaktiske kompetence til understøttelse af borgeres trivsel

Om projektet

Projektets formål er at generere ny viden og forståelse for særligt betydningsfulde didaktiske kompetencer hos pædagogen i forhold til at understøtte borgergruppers trivsel med uderummet som det pædagogiske læringsmiljø.

Projektmedarbejdere

Jette Lindgaard
Bent Vigsø

Pædagogers sundhedsfremme kompetencer

Om projektet

På baggrund af et casestudie i dagtilbud for børn i 3-6 års alderen, undersøges pædagogens professionelle handlekompetencer og hvilke didaktiske overvejelser pædagogerne gør sig som sundhedsfremmer, i forhold til bevægelse, - og hvorvidt dette afspejles i praksis?

Projektmedarbejdere

Pia Due
Lasse Jørgensen

SPIF-18

Om projektet

Status på Idrætsfaget. En undersøgelse af idrætsfagets status anno 2018.Spørgeskema data + interviews med idrætslærere og skoleledere. Se mere på www.ucsyd.dk/spif

Projektmedarbejdere

Jesper von Seelen
Katrine Bertelsen
Martin E. Knudsen
Tine Hedegaard Bruun
Julie D Guldager

Styrkede pædagogiske muligheder? En undersøgelse af implementering af ’Den styrkede pædagogiske læreplan’ på forvaltnings-, ledelses- og samspilsniveau i tre syddanske kommuner

Om projektet

Forskningsprojektet vil undersøge lokale implementeringer af ’den styrkede pædagogiske læreplan’ efter ændringen af dagtilbudsloven og bekendtgørelsen om pædagogiske mål og læreplanstemaer.

Projektmedarbejdere

Kaare Werner Nielsen
Kim Jerg
Lasse Stenmann Jørgensen
Morten Huusfeldt

Sund implementering

Om projektet

Undersøgelse af implementeringsstrategier i dagtilbud. Via først interviews og dokument-analyse og derefter et spørgeskema undersøges hvilke implementeringsstrategier fungerer i praksis.

Projektmedarbejdere

Anette Schulz
Ulla Pedersen

Unge på sporet /Udsatte unge

Om projektet

Kvantitativ – survey
Kvalitativ – observationer og interviews.

Projektmedarbejdere

Tina Nielsen
Jesper von Seelen

03

Ph.d.-projekter

Food Maker bevægelsen

Om projektet

Afhandlingen har til formål at undersøge, hvad der sker i en sundhedsfremmende måltidspraksis rettet mod unge (16-28 år), når der arbejdes med tendenser fra Maker bevægelsen.

Projektmedarbejder

Sara Mønster Frost

Patient empowerment

Om projektet

Registerforskning.

Projektmedarbejder

Helle Brøgger

Ph.d.-projekt knyttet til Aktiv året rundt

Om projektet

Projektet undersøger hvordan kampagnen Aktiv Året rundt modtages ude hos de deltagende elever og identificerer muligheder og barrierer i en sådan indsats.

Projektmedarbejdere

Julie Guldager
Jesper von Seelen

04

Vil du vide mere?